จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3371 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4121 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4110 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
4995 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4920 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4044 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4064 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4000 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4118 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4701 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5135 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4201 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4572 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3799 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4911 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4365 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4927 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4163 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3994 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3567 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 5106
From: admin
Added: 2012-03-27
Video Description: ตอนที่ 92 : ลานตากผลิตผล เพื่อชุมชนสามัคคี
เมื่อมีลานตากข้าว ชาวบ้านก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากที่เคยขายข้าวได้เกวียนละ 8,000 บาท เมื่อตากข้าวให้แห้งดี ข้าว...ก็จะขายได้ราคาเพิ่มขึ้นถึงเกวียนละ 1,000 บาท นอกจากนั้นชาวบ้านยังได้ใช้พื้นที่ตากข้าวพันธุ์ เพื่อเพาะปลูกในปีถัดไป และเมื่อหมดฤดูทำนา ลานกว้างแห่งนี้ก็ทำหน้าที่เสมือนป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมของชุมชน
หนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการชุมชนพอเพียง เพื่อการสร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร และนอกจากนั้นสิ่งสำคัญที่เป็นผลพลอยได้จากลานตากผลผลิตแห่งนี้ คือ ความสามัคคีของชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นสร้างความแน่นแฟ้นให้ชุมชนแห่งนี้ เพื่อก้าวไปสู่เส้นทางสายพอเพียงในอนาคต