จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3352 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4098 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4093 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
4976 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4904 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4031 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4044 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
3984 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4098 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4685 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4180 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4553 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3778 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4893 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5089 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4350 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4911 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4143 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3978 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3552 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 5112
From: admin
Added: 2012-03-30
Video Description: ตอนที่ 96 : สร้างรายได้ ลดรายจ่ายด้วยโรงปุ๋ยชุมชน

ปุ๋ย หนึ่งในความจำเป็นของเกษตรกร เมื่อดินที่ผ่านการเพาะปลูกมาหลายปี หมดสิ้นอินทรียวัตถุ ชาวบ้านจึงถูกทำให้เชื่อว่า การใส่ปุ๋ยลงไปในดิน คือ ทางออกเดียวที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ แต่แล้ว...ปุ๋ยนั่นเอง กลับทำให้เกษตรกลายเป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัว ยากที่จะดิ้นหลุด เมื่อเหตุแห่งทุกข์ คือ การเกิดหนี้จากการกู้ยืมปุ๋ย ทางออกจากการหลุดพ้นห้วงแห่งปัญหานี้ ย่อมหนีไม่พ้นปุ๋ย ชุมชนบ้านยางตาเดียวมองเห็นทางออกจากปัญหา แต่พวกเขายังขาดจุดเริ่มต้น แต่เมื่อมีโครงการชุมชนพอเพียงเข้ามา ก็เหมือนกับมีหลักยึดให้เริ่มเดินหมุนกลับออกจากมุมของปัญหา