จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3352 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4098 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
4976 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4904 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4031 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4044 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
3984 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4098 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4685 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5113 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4180 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4553 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3778 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4893 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5089 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4350 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4911 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4143 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3978 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3552 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 4093
From: admin
Added: 2012-12-11
Tags:
Video Description: ตอนที่ 108 : พืชสมุนไพร 7 รส ทดแทนสารเคมี

ชุมชนที่พอเพียง ย่อมหมายถึงชุมชนที่พึ่งพาตัวเองได้ โดยพึ่งพิงปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพเกษตรกร หากรู้จักใช้ธรรมชาติสู้ธรรมชาติแล้ว จะสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้เกือบทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่ใช้ในการทำการเกษตร ความมหัศจรรย์ ของภูมิปัญญาไทย ที่ใช้ธรรมชาติสู้ธรรมชาติ เป็นความรู้ที่เก็บสะสมผ่านกาลเวลา เพื่อเป็นมรดกของลูกหลานไทย เป็นการเลือกใช้สรรพคุณของพืชอย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างสมดุลให้กับการเกษตร เป็นมหัศจรรย์แห่งสมดุลธรรมชาติ รากฐานของชุมชนที่ยั่งยืน