อ.คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์
KHANAWATH TERANITIWATH

• iWisdom Founder
• SMEs Business Mentor
• MBA Lecturer
• Trainer & Speaker
• Honourable Consultant

Facebook : www.facebook.com/khanawath
Twitter : www.twitter.com/iwisdomtrade
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Gallery : Visit

ประวัติการศึกษา

• Ph. D Candidate ปริญญาเอก ด้าน e-Learning Methodology มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
Ph.D Candidate in e-Learning Methodology, Assumption University

• ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
Master Degree in Business Management, Bangkok University

• ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (ABAC)
Bachelor Degree in Business Management, Assumption University

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษปริญญาโทด้าน E-Business, System Thinking, Strategic Management, Global Business, International Business และ Service Marketing  ทั้ง มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน อาทิ (ทั้งอดีต และปัจจุบัน)

- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยรังสิต

- มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- มหาวิทยาลัยมหานคร

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น

ที่ปรึกษา

• คณะที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการรองนายกรัฐมนตรี (คุณสุวิทย์ คุณกิตติ) Year 2008
Academic Advisory Board : Deputy Primie Ministry Office

• ที่ปรึกษา ด้านการตลาดต่างประเทศของ ICE Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Advisor on International Business to ICE Center, Assumption University

• ที่ปรึกษาด้านการตลาดต่างประเทศและ E-Business ของสมาคมภัตรคารไทย
Advisor on International Business and E-Business to Thailand Restaurant Association

• ที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Mentor) บริษัทเอกชน ต่างๆ
Business Mentor to Thailand's SMEs

• ที่ปรึกษาสมาคม TITIA (Thailand-Isamic Trade and Investment Association)
Advisor on International Marketing to TITIA

• หัวหน้าทีมโครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วิทยากรและผู้บรรยาย

วิทยากรบรรยาย ด้านส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ ของหน่วยงานชั้นนำต่างๆ เช่น สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น

หัวข้อบรรยายเช่น
• Innovative E-Business Ideas
• Fashion Room (Export)
• ฝ่าวิกฤตด้วย E-Commerce
• 101 E-Marketing Ideas for Effective E-Marketing
• Innovative Business Model Design
• ผู้ส่งออกอัจฉริยะ เพื่อผู้ส่งออกมือใหม่
• อินเตอร์เพื่อการส่งออกเชิงรุก และการทำ web marketing
• รู้ครบเรื่องส่งออก
• กลยุทธ์ราคาเพื่อการส่งออก
• การตลาดเพื่อการส่งออกแบบเข้มข้น
• กลยุทธ์ราคาเพื่อการส่งออก
• FTA
• เจาะตลาดอินโดจีน
• เจาะตลาดอัฟริกา
• และการออกแบบเว็บไซต์โดย Joomla !เป็นต้น