holistic_marketing

การตลาดองค์รวม

Holistic มาจากคำว่า Holos ในภาษากรีก ซึ่งหมายถึง “ความเป็นจริงหรือความสมบูรณ์ทั้งหมดของสรรพสิ่ง มีเอกลักษณ์และเอกภาพที่มิอาจแบ่งแยกเป็นส่วนย่อยได้

นัยยะ คือการมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งระบบ (System)

แก่นแท้ของแนวคิดแบบองค์รวมคือ ทุกองค์ประกอบในระบบใดระบบหนึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน ไม่ทางตรง ก็ทางอ้อม

และที่สำคัญกว่านั้น คือ ผลกระทบที่เกิดจากการมีปฎิสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบย่อย (Subsystem) ในระบบรวม (System) จะเกิด "คุณสมบัติใหม่" ที่องค์ประกอบย่อยไม่มี


นั้นคือ 1 + 1 > 2 หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า "The whole is more than the sum of its parts"

ตัวอย่างเช่น Holistic Health

Holistic Health หรือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เป็นการดูแลรักษาทั้งระบบ คือ "ตัวคนทั้งคน" เน้นการดูแลทั้งมิติร่างกาย (Physical) จิตใจ (Emotional & Spiritual) และสิ่งแวดล้อม (Environmental) ไปพร้อมกัน

Holistic Health มองว่ามนุษย์เราเป็นองค์ประกอบเล็กๆในสรรพสิ่ง ทุกอย่างในสรรพสิ่งล้วนมีความเชื่อโยงกัน

คนเราจะมีสุขภาพที่ดีได้จึงต้องมีร่างกายที่แข็งแรง จิตที่เข้มแข็ง และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

ผลรวมของการมีร่างกายและจิตใจที่ดี ไม่เพียงแต่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิด "พลังชีวิต" ที่มีแรงขับเคลื่อนชีวิตไปในทิศทางที่เป็นบวกอย่างมหาศาล

แนวคิดของ Holistic Health แตกต่างจากแนวคิดของแพทย์แผนปัจจุบันที่มักคิดแยกส่วน ดูเฉพาะมิติของร่างกายอย่างเดียว

หากคนที่ปวดหัวไปพบแพทย์ แพทย์ก็มักจะให้ยาแก้ปวดหัวเพื่อระงับอาการปวด โดยขาดการวิเคราะห์ระบบย่อยที่เกี่ยวพันอื่นๆ เช่น อาการปวดหัวอาจมาจากจิตใจที่แย่เพราะมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานเป็นประจำ

ยาแก้ปวดหัวจึงเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้หายจากอาหารปวด แต่ไม่ได้สร้างพลังชีวิต

การไม่มองทั้งระบบ จึงทำให้ต้นตอของปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข หรือทำให้การบริหารทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ

วิธีการคิดแบบองค์รวม (Holistic Thinking Approach) นำไปใช้ได้ทุกเรื่อง ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำธุรกิจ

การบริหารตลาด (Marketing Management) ก็เช่นกัน

หลายองค์กรบริหารการตลาดแบบ Silo Marketing Management คือ บริหารแบบแยกส่วน แต่ละแผนกต่างคนต่างทำ ไม่มีการเชื่อมโยงและประสานงานกัน

ผลรวมของการมีปฏิสัมพันธ์ของระบบย่อยจึงไม่มี Impact ด้านการตลาดที่เกิดจะไม่ Powerful ที่ชนะคู่แข่ง

silo marketing การตลาดแยกส่วน

ตัวอย่างที่เห็นได้บ่อยๆในหลายองค์กร คือ มักมีการบริหารการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ออกจากการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing)

สาเหตุเพราะมักมองเรื่องการตลาดออนไลน์เป็นเรื่อง Technical ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์

ไม่มีการวางกลยุทธ์ ขาดทั้งทิศทางในการดำเนินการ และงบประมาณ

การตลาดการเปรียบเสมือนเครื่องบินที่มี 2 เครื่องยนต์ (การตลาดแบบดั้งเดิม และการตลาดออนไลน์) และในแต่ละเครื่องยนต์ประกอบด้วยระบบย่อยๆ ที่ทำงานประสานกันเต็มไปหมด

หากเครื่องยนต์ดับไปหนึ่งเครื่อง แต่เรายังต้องการบินให้ได้เท่ากับลำที่เครื่องยนต์ 2 เครื่องทำงานอย่างเต็มที่ ผมว่าเป็นการเรียกร้องที่ดูจะเป็นเรื่องเกินไป

Holistic Marketing จะให้ความสำคัญเชิงกลยุทธ์กับทั้งการตลาดแบบดังเดิม และการตลาดออนไลน์ไปพร้อมๆกัน

holistic_marketing การตลาดองค์รวม
และจัดให้แต่ละองค์ประกอบทำงานเชื่อมโยงและสอดประสานกันเพื่อให้เดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

แผนการตลาดออนไลน์ควรถูกบรรจุเข้าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์การตลาดใหญ่ (Strategic Marketing Plan) และทีมทำงานการตลาดออนไลน์ก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายการตลาด

การตลาดแบบองค์รวมไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะแห่งหน่วยงานด้านการตลาดเท่านั้น ทุกคนในองค์กรจะต้องทำหน้าที่การตลาดด้วย

บทสรุปส่งท้าย ไม่มีมากไปกว่าอยากกระตุ้นให้เจ้าของฟาร์ม หรือผู้ประกอบการธุรกิจสีเขียวทุกท่านบริหารการตลาดแบบองค์รวม ไม่คิดแยกส่วน อย่าคิดว่าเราทำฟาร์มเห็ด นาข้าว หรือปลูกผักอินทรีย์แล้วไม่จำเป็นต้องข้องแวะกับเทคโนโลยี่

ยิ่งเรายิ่งเฉย เราจะยิ่งโดนคู่แข่งแซงเราไปเรื่อยๆ

ลองทำดูครับแล้วจะเห็นว่าผลลัพธ์ทางการตลาดแบบองค์รวมจะเกิด "New Affect" ซึ่งการตลาดทั้งแบบดั้งเดิม และแบบออนไลน์โดดๆก็ให้ไม่ได้


CREDIT :-

Article Credit : อ.คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์ (ที่ปรึกษาธุรกิจ และผู้บริหาร ifarm) - find more

 

.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE
เครื่องผสมขี้ เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300 ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60 ขวด
เครื่องอัดก้อน 2 หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8 หัว


บริการเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปที่ออกแบบตามกลุ่มประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจฟาร์มเห็ด ธุรกิจออแกนิค

 

Info
Info

บริการออกแบบหน้าแฟนเพจ Facebook Fan Page เพื่อสร้าง Online Customer Engagement

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ การออกแบบเว็บไซต์ และ Social Media Marketing

 

Infoรับทำเว็บไซต์


รับออกแบบ facebook fan page


mini_icon_artical_page_03
.


เชิญแวะเยี่ยมชมสิืนค้าต่างๆ ณ.ร้านค้าออนไลน์ (Online Shop) ของ ifarm

 เชิญชมภาพต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการตลาดและการตลาดออนไลน์ของ ifarm

 เชิญดาวน์โหลด ebook หรือเอกสารต่างๆทีเกี่ยวข้องกับ online marketing

 

mini_icon_member_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
.
LIKE & COMMENT

  • comment
  • comment2

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black