โรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิด

การเพาะเห็ดระบบปิด

การเพาะเห็ดระบบปิด โดยส่วนใหญ่ผู้นำไปใช้จะได้แก่ บริษัทหรือฟาร์มเพาะเห็ดขนาดใหญ่ซึ่งมีการลงทุนค่อนข้างสูง วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีการนำไปใช้ เนื่องจากเข้าใจผิดว่า การเพาะเห็ดระบบปิดต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ต้องมีการลงทุนที่สูงมาก ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

ลุงลีคิดว่า การเข้าใจในเชิงลบกับการเพาะเห็ดระบบปิด ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเป็นอย่างมาก ทำให้วงการการเพาะเห็ดไม่มีการพัฒนาการเพาะเห็ดระบบปิดเท่าที่ควร ทั้งที่การเพาะเห็ดระบบปิดเป็นสิ่งที่ทำให้การเพาะเห็ดมีความยั่งยืน ลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมากทีเดียว ผลผลิตจากการเพาะเห็ดระบบปิดมีคุณภาพที่ดีกว่า ตลาดมีความต้องการมากกว่า ทำให้ได้ราคาขายที่ดีกว่า


ลุงลีขอเห็นด้วยกับการเพาะเห็ดระบบปิดและจะเป็นผู้หนึ่งที่จะพยายามเผยแพร่ความรู้ในการทำการเพาะเห็ดระบบปิดสู่เกษตรกรผู้เพาะเห็ด

วันนี้ลุงลีขอนำไปเที่ยวฟาร์มเห็ดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสายสัมพันธ์การเพาะเห็ด ที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ซึ่งมี คุณเครือวัลย์ สุยะใหญ่ เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งเป็นฟาร์มเห็ดของชุมชนกลุ่มแรกที่มีการเพาะเห็ดแบบระบบปิด

ฟาร์มนี้เพาะเห็ดมานานประมาณ 5 ปีมาแล้ว โดยครั้งแรกได้ซื้อก้อนเห็ดหอมมาเปิดดอกเพราะว่าเห็ดหอมราคาดี แต่เนื่องจากขาดประสบการณ์ ปีแรกมีปัญหาในเรื่องโรคเห็ดจึงได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ปีต่อมาจึงลองดูใหม่โดยเพาะเห็ดหอมเช่นเดิมอีกเป็นครั้งที่สอง ครั้งที่สองนี้ได้ผลผลิตดีกว่าครั้งแรก เนื่องจากว่าเห็ดหอมให้ผลผลิตเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง จึงเริ่มเพาะเห็ดนางรมฮังการีเพื่อที่จะได้มีรายได้เป็นประจำทุกวัน โดยเริ่มแรกได้ก่อเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร ใช้ขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิง ทำก้อนเชื้อเห็ดจากขี้เลื่อยไม้ฉำฉาได้ผลดีพอสมควร โดยทำตามแบบอย่างที่เคยทำกันมา ยังเป็นการเพาะเห็ดระบบเปิด

หลังจากทำก้อนเชื้อเห็ดไปได้ระยะหนึ่ง เริ่มมีการสะสมของศัตรูเห็ด ได้แก่ โรค แมลง ทำให้การผลิตก้อนเชื้อเห็ดมีการสูญเสียมากขึ้น จึงขอความช่วยเหลือไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือซึ่งอยู่ในการกำกับดูแล ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คุณสุมาลัย ศรีกำไลทอง ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ พร้อมด้วย ดร.ชนะ พรหมทอง ซึ่งรับผิดชอบดูแลเรื่องงานวิจัยเห็ดได้เข้าไปให้คำแนะนำและได้มีการพัฒนาทำ โครงการร่วมกันในการทำการเพาะเห็ดระบบปิด

การ เพาะเห็ดระบบปิดที่นี่เป็นการปรับเปลี่ยนพัฒนาจากการเพาะเห็ดระบบปิดเหมือน ที่ต้องใช้การลงทุนที่สูง ใช้เทคโนโลยีที่สูงและใช้ขนาดการลงทุนแรงงานที่สูง มาใช้การลงทุนที่กลุ่มชุมชนสามารถลงทุนได้ ขนาดแรงงานที่ย่อส่วนลงมาให้ชุมชนสามารถทำกันเองได้โดยไม่ใช้เทคโนโลยีที่ สูงนัก

หลังจากได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเพาะเห็ดระบบปิดแล้วโดยมีการลงทุน เพิ่ม ทั้งตัวอาคารและระบบประมาณ 400,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านธิ ซึ่งวันนี้ท่านผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาบ้านธิ ได้ไปเยี่ยมชมฟาร์มด้วยคือ คุณนุกูล แจ่มศิลป์ ซึ่งลุงลีได้พูดคุยกับท่านแล้ว วิสัยทัศน์ดีมาก ท้ายคอลัมน์ลุงลีจะนำมาคุย

จากการพูดคุยกับคุณเครือวัลย์และสมาชิกกลุ่มแล้วเห็นถึงความตั้งใจในการทำงาน ความอุตสาหะ เพื่อให้ได้ก้อนเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อนำไปใช้เปิดดอกในโรงเรือน เปิดดอกแล้วจะได้ผลผลิตสูงสุด ต้องยอมรับว่าต้องใช้ความอดทนสูงมาก


คุณเครือวัลย์เล่าให้ลุงลีฟังว่า เดิมที่ทำก้อนเชื้อเห็ดแบบปกติตามแบบอย่างที่เคยทำกันมา มีการสูญเสียจากการที่ไม่สามารถควบคุมเชื้อรา แมลงซึ่งเป็นศัตรูเห็ดได้ ทำให้ก้อนเชื้อเห็ดติดเชื้อใช้ไม่ได้ ซึ่งบางครั้งสูญเสียถึง 50% คือ ดีครึ่ง เสียครึ่ง เฉลี่ยแล้วสูญเสียมากกว่า 20% ในการทำก้อนเชื้อเห็ดแต่ละครั้ง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงมาก ผลผลิตไม่ได้สม่ำเสมอ

หลังจากได้เข้าร่วมโครงการกับ วว. แล้ว การผลิตก้อนเชื้อเห็ดมีความแตกต่างจากเดิมมาก การสูญเสียมีน้อยมาก ประมาณว่าไม่ถึง 1% ทั้งๆ ที่อาหารเสริมที่ใส่ลงไปในก้อนเชื้อเห็ดมากกว่าเดิมด้วย ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงมาก ผลผลิตที่ได้รับจากการเปิดดอกมากขึ้นด้วย เห็ดนางฟ้าภูฏานซึ่งขณะนี้ทำอยู่ ให้ผลผลิตมากกว่า 400 กรัม ต่อถุง ซึ่งดีมาก ขณะนี้มีก้อนเชื้อเห็ดในกลุ่มประมาณ 100,000 ก้อน สามารถส่งดอกเห็ดไปขายได้วันละกว่า 200 กิโลกรัม ถ้าคิดเป็นตัวเงินราคาขายส่งกิโลกรัมละ 25-35 บาท จะมีรายได้วันละประมาณ 5,000-7,000 บาท ต่อวัน หรือ 150,000-210,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งเป็นรายได้ที่ดีมากทีเดียว และได้ทุกวันเป็นประจำอีกด้วย กลุ่มนี้ทำอย่างไร ฟังคุณเครือวัลย์เล่าต่อ

ในการทำก้อนเชื้อเห็ดจะผลิตวันละ 1,200 ก้อน โดยมีสมาชิกกลุ่มมาร่วมทำงาน 5 ท่าน จะผสมขี้เลื่อยกับอาหารเสริมไว้ให้ช่วงเย็น ทิ้งไว้ถึงช่วงเช้า สมาชิกกลุ่มอีกชุดหนึ่งจะมาเอาขี้เลื่อยพร้อมอาหารเสริมที่ผสมไว้ใส่ถุงพลา สติคอัดก้อนเชื้อเห็ด ใส่คอขวดพร้อมจุกประหยัด เป็นการจ้างเหมา ก้อนละ 30 สตางค์ จำนวน 1,200 ก้อน ใช้เวลาไม่ถึงเที่ยงวันก็เสร็จ ไปทำงานที่บ้านต่อ มีรายได้ครึ่งวัน 120 บาท ต่อคน เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน

หลัง จากทำก้อนเชื้อเห็ดเสร็จแล้ว จะนำเข้าเตานึ่งขนาดบรรจุ 1,200 ก้อน พอดี โดยมีหม้อกำเนิดไอน้ำต่างหาก จะเริ่มจับเวลาเมื่ออุณหภูมิที่เตานึ่งได้ 100 องศาเซลเซียส จะใช้เวลาในการนึ่ง 4 ชั่วโมง ใช้ขี้เลื่อย ขี้กบเป็นเชื้อเพลิงในการนึ่ง

หลังจากนึ่งเสร็จแล้ว จะนำก้อนเชื้อเห็ดออกจากเตาโดยไม่ผ่านอากาศภายนอก เข้าสู่ห้องปลอดเชื้อ พักเย็น โดยเปิดแสง ยูวี เพื่อฆ่าเชื้อไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเข้าไปเขี่ยเชื้อเห็ดลงถุงเชื้อเห็ด ต้องผ่านห้องแต่งตัว สวมหมวก เปลี่ยนรองเท้าบู๊ต เพื่อลุยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าไปเขี่ยเชื้อในห้องเขี่ยเชื้อ

เวลา เขี่ยเชื้อใช้ผ้าปิดปาก พูดคุยกันน้อยที่สุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หลังจากเขี่ยเชื้อเสร็จจะนำเอาก้อนเชื้อเห็ดไปยังห้องบ่มทันที

ห้องบ่มก้อนเชื้อเห็ดเป็นห้องที่ปลอดเชื้อเช่นเดียวกัน เป็นห้องที่ทำจากอิฐซึ่งทำจากโฟมใช้แล้ว มีอุณหภูมิเย็นพอสมควร สามารถบ่มก้อนเชื้อเห็ดได้ดี

หลังจากบ่มก้อนเชื้อเห็ดประมาณ 30-40 วัน ก็จะนำเอาก้อนเชื้อเห็ดไปที่โรงเปิดดอก เพื่อเปิดดอกต่อไป


CREDIT :-

Article Credit : วารสาร "เทคโนโลยีชาวบ้าน" วันที่ 1 ธันวาคม 2550 ฉบับที่ 420 ปีที่ 20

.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE
เครื่องผสมขี้  เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300  ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60  ขวด
เครื่องอัดก้อน 2  หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ  เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8  หัว

more details

.
.
Info
ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ ifarm มีทั้งก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว และเห็ดอื่นๆ

 

Info
Info

อุปกรณ์และเครื่องจักรการเพาะเห็ด เช่น เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด เตานึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมเพาะเห็ด - หลักสูตรอบรมเพาะเห็ดถุง และหลักสูตรอบรมเพาะเห็ดฟาง

 

Infomini_icon_artical_page_01.png


mini_icon_artical_page_02


mini_icon_artical_page_03
.


ข้อมูลเชิงชีวภาพของเห็ด (ทั้งเห็ดที่กินได้ และเห็ดเป็นพิษ) และต้นไม้หลากหลายชนิดที่พบในประเทศไทย

 เชิญชมภาพเห็ดชนิดต่างๆ และวีดีโอ (VDO) เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการเพาะเห็ด การดูแลเห็ด

 เชิญดาวน์โหลด ebook เกี่ยวกับเห็ด การเพาะเห็ด และอื่นๆได้ที่นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

mini_icon_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
LIKE & COMMENT

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black