mushroom_ifarm

เห็ดเศรษฐกิจ – อุตสาหกรรม ( ตอนที่ 2 )

ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีความหลากหลายในทรัพยากรเห็ดเป็นอย่างมาก ชนิดเห็ดดังกล่าวในเบื้องต้น มีเห็ดป่าที่ชาวบ้านเก็บออกมาจำหน่ายตามฤดูกาลทุกปี จากการลดน้อยลงอย่างรวดเร็วของป่าธรรมชาติ ทำให้ปริมาณเห็ดป่าลดลงตามลำดับ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ การเก็บรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์เห็ดป่า เห็ดพื้นเมือง (culture collection) เอาไว้เพื่อนำมาทำการศึกษา วิจัย และพัฒนาจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

การพัฒนาสายพันธุ์เห็ดจนมีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศหลายสายพันธุ์ เช่น เห็ดฟาง (Volvariella volvacea) เห็ดหูหนู (Auricularia polytricha) เห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus) และเห็ดบด (Lentinus polychrous) รวมทั้งการนำเห็ดที่นำเข้าจากต่างประเทศมาทดสอบ จนหลายๆชนิดสามารถพัฒนาเป็นเห็ดเศรษฐกิจ เช่น เห็ดฟางบางสายพันธุ์ (Volvariella volvacea) เห็ดหูหนู (Auricularia auricular, Auricularia polytricha) เห็ดกระดุม (Agaricus bisporus) เห็ดหอม (Lentinula edodes) เห็ดสกุลนางรม (Pleurotus spp.) เห็ดเข็มเงิน (Flammulina velutipes) เห็ดยานางิ (Agrocybe cylindracea) เห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่ว (Coprinus cinereus) ในลักษณะผลิตจำหน่ายเพื่อบริโภคสด และมีเห็ดหูหนูที่ทำแห้งส่งจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย

การพัฒนาเข้าสู่การเป็นเห็ดอุตสาหกรรมยังน้อยมาก ที่ปรากฏอยู่เป็นเห็ดบรรจุกระป๋อง เช่น เห็ดกระดุม บรรจุขวด ได้แก่ เห็ดยานางิ เห็ดหอม เห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่ว เห็ดโคน (Termitomyces spp.) เห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus) เห็ดฟางสามรสบรรจุกระป๋อง

การผลิตเป็นอาหารเสริม โดยนำดอกเห็ดหลินจือแห้งบดและสกัดจำหน่ายในรูปแคบซูลและน้ำสกัดพร้อมดื่มในกระป๋อง เช่น น้ำเห็ดหลินจือบรรจุกระป๋อง ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และมีงานวิจัยสกัดเห็ดบดและเห็ดหลินจือ รวมกันผลิตเป็นแคปซูล รักษาโรคเบาหวานและเอดส์ งานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ดสมุนไพรต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคเอดส์ในระดับคลินิก และงานวิจัยรักษาผู้ป่วยโรคไต

การผลิตเป็นเครื่องปรุงรสอาหาร เช่นน้ำซีอิ้วเห็ดหอม นอกจากนั้นมีงานวิจัยที่ศึกษาการหมักน้ำซอสเห็ดจากเห็ดชนิดต่างๆ และศึกษากระบวนการผลิตซอสเห็ดนางฟ้า

การผลิตเป็นอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การผลิตไส้กรอกเวียนนาโดยการใช้เห็ดนางฟ้าทดแทนเนื้อหมูบางส่วน การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากเห็ดเศรษฐกิจในประเทศไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์โดยใช้เห็ดในการหมัก

การใช้เป็นสารควบคุมศัตรูพืชทางชีววิทยา (Biological control) โดยใช้เห็ดเรืองแสงควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) ได้มีการศึกษาพบว่าเห็ดบางชนิดที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) สารสกัดจากเห็ดพิษในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ทดสอบสารออกฤทธิ์ของเห็ดบางชนิดจากป่าเขาสอยดาว ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืช สารสกัดจากเห็ดรับประทานได้สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิด

การใช้ผลิตเป็นเอนไซม์ ผลงานวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์กับเห็ด Ganoderma sp. ได้เอนไซม์แลกเคสชนิดใหม่ที่ทนอุณหภูมิสูงและทำงานได้ดีที่ 90 C การศึกษาเอนไซม์สลายไฟบรินจากเส้นใยเห็ด ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

การใช้เป็นวัตถุดิบผลิตกระดาษ เช่น ใช้เห็ด Ganoderma applanatum, Coriolopsis sp., Loweporus medullae-panis และ Gleophyllum sepiarium ผลิตกระดาษตกแต่ง

การใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ผลงานวิจัยใช้เอนไซม์เห็ด Ganoderma sp. บำบัดสารพิษในอุตสาหกรรมสีย้อม การบำบัดและกำจัดสีของน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยเส้นใยเห็ด Lentinus spp. งานวิจัยการคัดเลือกเห็ดราที่สามารถย่อยสลาย 2,8-DICHLORODIBENZO-PDIOXIN (2,8-DCDD) ได้เห็ด Trameter sp. และ Polyporus sp. ที่สาม่ารถย่ยอสลาย anthracene PCB และ DDT

การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน ผลงานวิจัยใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากก้านเห็ดหอมช่วยการเจริญเติบโตของผักคะน้า การพัฒนาเชื้อเห็ดตับเต่า (Boletus edulis Bull.ex Fr.) ต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส

ความเป็นประโยชน์ของเห็ดมีมากมายมหาศาล มีความสำคัญกับชีวิตเป็นอาหาร เป็นสารประกอบส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ปรับสมดุลร่างกายสามารถต้านทาน AIDS/HIV เห็ดจะเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมให้เป็นอาหารที่นับวันจะมีไม่เพียงพอกับประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงประชากรในประเทศยากจนที่รออาหารอยู่ จึงอยู่ที่จะจัดการนำเห็ดไปใช้อย่างไร

Find More : เห็ดเศรษฐกิจ ตอนที่ 1

Article Credit : บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพเรื่องจุลินทรีย์

.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE
เครื่องผสมขี้  เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300  ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60  ขวด
เครื่องอัดก้อน 2  หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ  เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8  หัว

.
.
Info
ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ ifarm มีทั้งก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว และเห็ดอื่นๆ

 

Info
Info

อุปกรณ์และเครื่องจักรการเพาะเห็ด เช่น เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด เตานึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมเพาะเห็ด - หลักสูตรอบรมเพาะเห็ดถุง และหลักสูตรอบรมเพาะเห็ดฟาง

 

Infomini_icon_artical_page_01.png


mini_icon_artical_page_02


mini_icon_artical_page_03
.


ข้อมูลเชิงชีวภาพของเห็ด (ทั้งเห็ดที่กินได้ และเห็ดเป็นพิษ) และต้นไม้หลากหลายชนิดที่พบในประเทศไทย

 เชิญชมภาพเห็ดชนิดต่างๆ และวีดีโอ (VDO) เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการเพาะเห็ด การดูแลเห็ด

 เชิญดาวน์โหลด ebook เกี่ยวกับเห็ด การเพาะเห็ด และอื่นๆได้ที่นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

mini_icon_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
LIKE & COMMENT

 • comment
 • comment2

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black