การเพาะเห็ดหลินจือ

บทคัดย่องานวิจัย : การศึกษาสายพันธุ์ของเห็ดหลินจือที่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์

หลักการและเหตุผล

เห็ดหลินจือ (Ling  zhi) เป็นสมุนไพรที่หายาก  มีคุณค่าสูง  ในตำรายาจีนใช้เห็ดหลินจือเป็นยารักษาโรคต่าง ๆ เห็ดหลินจือมีอยู่ทั่วโลกตามธรรมชาติถึง 113 สายพันธุ์  แบ่งตามสีได้  6  สี  คือ  เขียว  เหลือง  ม่วง  ขาว ดำและแดง โดยเห็ดหลินจือที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทางยาคือ  เห็ดหลินจ์อแดง  (Ganoderma lucidum (Fr.)  Karst.) ประเทศต่างๆ  รวมทั้งประเทศไทยสนใจในการพัฒนาสายพันธุ์เห็ดหลินจือที่มีคุณภาพเป็นวัตถุดิบในประเทศของตนเอง เพื่อลดการนำเข้า  ซึ่งในการศึกษาชนิดสายพันธุ์ของเห็ดหลินจือในโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายฯ นี้เป็นกิจกรรมย่อย หนึ่งในการผลิตวัตถุดิบเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม  ของชุดโครงการวิจัยเห็ดหลินจือ และสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาชนิดพันธุ์เห็ดหลินจือที่ให้ผลผลิตสูง  คุ้มค่าต่อการลงทุนในเชิงพาณิชย์

วิธีการดำเนินการ

ทำการศึกษาการผลิตเห็ดหลินจือ 9  สายพันธุ์    ดังนี้คือ สายพันธุ์ MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8 และ MG9  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ  จํานวน   9  สายพันธุ์ และ ทำการเก็บข้อมูลจากน้ำหนักของดอก และน้ำหนักของสปอร์เห็ดหลินจือทั้ง 9 สายพันธุ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉี่ลยน้ำหนักสปอร์และดอกเห็ดหลินจือต่อก้อน

ผลการศึกษา

พบว่าเห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG9, MG4, MG1, MG5, MG6, MG2, MG8, MG7และ MG3  มีค่าเฉี่ลยน้ำหนัก ของดอกเห็ดหลินจือ  ดังนี้คือ 69, 37, 26, 17, 17, 13, 12, 10 และ  1  กรัมต่อก้อนตามลำดับ    สำหรับน้ำหนัก ของสปอร์เห็ดหลินจือพบว่า  สายพันธุ์ MG2, MG6, MG7, MG4, MG8, MG5, MG1และ MG9  มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักของสปอร์เห็ดหลินจือ  ดังนี้คือ  0.052, 0.033, 0.029, 0.023, 0.014, 0.013, 0.009และ0.00002 กรัมต่อดอก ตามลำดับ  สายพันธุ์ MG3  ไม่พบการเกิดสปอร์

ข้อสรุป

เห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG9    ใหผลผลิตค่าเฉลี่ยของน้ำหนักดอกเห็ดหลินจือต่อก้อนมากที่สุด และเห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG2 ให้ผลผลิตค่าเฉลี่ยของน้ำหนกสปอร์ต่อดอกมากที่สุด

Article Credit : อํานาจ  เดชะ*      ธีระยุทธ์  อินต๊ะเสน**  นิมิตร  รอดภัย***   ภาวนา  คุ้มตระกูล****   จารุณี  เขื่อนเพชร**   นิพภาพร จันทร์ต๊ะแก้ว**  ปริญญา  อินต๊ะเสน**  คีญาภัทร  สมแสน**  สริญญา  ภูมิภู**

 

.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE
เครื่องผสมขี้   เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300   ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60   ขวด
เครื่องอัดก้อน 2   หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ   เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8   หัว

more details

.
.
Info
ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ ifarm มีทั้งก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว และเห็ดอื่นๆ

 

Info
Info

อุปกรณ์และเครื่องจักรการเพาะเห็ด เช่น เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด เตานึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมเพาะเห็ด - หลักสูตรอบรมเพาะเห็ดถุง และหลักสูตรอบรมเพาะเห็ดฟาง

 

Infomini_icon_artical_page_01.png


mini_icon_artical_page_02


mini_icon_artical_page_03
.


ข้อมูลเชิงชีวภาพของเห็ด (ทั้งเห็ดที่กินได้ และเห็ดเป็นพิษ) และต้นไม้หลากหลายชนิดที่พบในประเทศไทย

 เชิญชมภาพเห็ดชนิดต่างๆ และวีดีโอ (VDO) เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการเพาะเห็ด การดูแลเห็ด

 เชิญดาวน์โหลด ebook เกี่ยวกับเห็ด การเพาะเห็ด และอื่นๆได้ที่นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

mini_icon_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
LIKE & COMMENT

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black