เห็ดหลินจือ

การตรวจสอบคุณภาพเห็ดหลินจือที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

เห็ดหลินจือมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Ganoderma lucidum (Leyss.Ex Fr.) Karst. อยู่ในวงศ์ Polyporaceae ตามตำราแพทย์แผนจีนและแผนโบราณของหลายประเทศได้มีการนำเห็ดหลินจือมาใช้บำรุงร่างกายและรักษาโรคหลายชนิด เช่น โรคความดันโลหตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน  เป็นต้น ทำให้ปัจจุบันเห็ดหลินจือ เป็นที่นิยมใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ    ทั้งในรูปแบบของชาชงผงเห็ดหลินจือ  เห็ดหลินจือแห้ง  และแคปซูลเห็ดหลินจือ  เป็นต้น  ซึ่งในประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือวางจำหน่ายในท้องตลาดมากมาย  ทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศและที่ผลิตในประเทศไทย  แต่ผู้บริโภคไม่ทราบถึงคุณภาพของเห็ดหลินจือที่วางจำหน่าย ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในการใช้ โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ผลตในประเทศไทย

วัตถประสงค์

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเห็ดหลินจือที่มีจําหนายในประเทศไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานของเภสัชตำรับสมุนไพรจีน (Pharmacopoeia of the People’s Republic of China) และเภสัชตำรับสมุนไพรของสหรัฐอเมริกา (American Herbal Pharmacopoeia)

วิธีดำเนินการ

จัดหาตัวอย่างผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบดอกเห็ดหลินจือ (fruiting body) อบแห้งที่วางจำหนายในประเทศไทยจากแหล่งต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ ได้แก่ ดอกเห็ดหินจือที่มีการนำเข้าจากประเทศจีน [2 ตัวอย่างซึ่งจดซื่อจากร้านขายยาจีนในจังหวัดเชียงใหม่ (ตัวอย่าง 1) และกรุงเทพฯ  (ตัวอย่าง 2)] และดอกเห็ดหลินจือที่มีการปลูกในประเทศไทย [2 ตัวอย่าง   ได้แก่  โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายฯ (ตัวอย่าง 3)  และโครงการส่วนพระองค์   สวนจิตรลดา   (ตัวอ่ยาง 4)] นำมาตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ของเภสัชตำรับสมุนไพรจีน และเภสัชตำรับสมนไพรของสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสอบเอกลักษณ์ ปริมาณน้ำ    ปริมาณเถ้ารวมและเถ้าที่ไม่ละลายในกรด    ปริมาณสารสกัดที่ละลายในน้ํา  และการ วิเคราะห์หาปริมาณโพลีแซคคาไรด์ในเห็ดหลินจือตัวอย่าง

ผลการศึกษา

ในการหาปริมาณสารสกัดที่ละลายในน้ํา  (water extractive value) ซึ่งเป็นตัวบงชี้หนึ่งที่แสดงถึงปริมาณสารสำคัญในเห็ดหลินจือ พบว่า  ดอกเห็ดหลินจือที่มีการนำเข้าจากประเทศจีน (ตัวอย่างที่ 1, 2) มีปริมาณสารสกัดที่ละลายในน้ำเท่ากับ 1.65 % w/w และ  ดอกเห็ดหลินจือที่มีการปลูกในประเทศไทย (ตัวอย่างี่ 3,  4)  มีปริมาณสารสกัดที่ละลายในน้ำเท่ากับ 1.84 % w/w และ  2.32 % w/w ตามลำดับ (ในเภสัชตำรับสมุนไพรจีนกำหนดไว้ว่า ควรมีร้อยละของปริมาณสารสกัดที่ละลายในน้ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3) สำหรับค่าคงที่อื่น ๆ ของทุกตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเภสัชตำรับสมุนไพรจีน แม้ว่าปริมาณของสารสกัดที่ละลายในน้ำของเห็ดหลินจือที่มีแหล่งปลูกในประเทศไทยที่นำมาตรวจสอบในครั้งนี้  มีร้อยละของปริมาณสารสกัดที่ละลายในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่คุณค่าของเห็ดหลินจือนั้นเป็นผลมาจากปริมาณของสารสำคัญในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ และไตรเทอร์ปีนอยด์ ซึ่งจะทำการตรวจสอบปริมาณสารสำคัญในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ และไตรเทอร์ปีนอยด์ต่อไป

ข้อสรุป

คุณภาพเห็ดหลินจือที่มีจําหน่ายในประเทศไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดในเภสัชตำรับสมุนไพรจีน ยกเว้นปริมาณสารสกัดที่ละลายในน้ำ

วิจัยโดย : สุนีย์  จันทร์สกาว   เอกลักษณ์ อินทรรักษา  ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา  สุวรรณา เวชอภิกุล

Article Credit : ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE
เครื่องผสมขี้  เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300  ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60  ขวด
เครื่องอัดก้อน 2  หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ  เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8  หัว

.
.
Info
ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ ifarm มีทั้งก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว และเห็ดอื่นๆ

 

Info
Info

อุปกรณ์และเครื่องจักรการเพาะเห็ด เช่น เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด เตานึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมเพาะเห็ด - หลักสูตรอบรมเพาะเห็ดถุง และหลักสูตรอบรมเพาะเห็ดฟาง

 

Infomini_icon_artical_page_01.png


mini_icon_artical_page_02


mini_icon_artical_page_03
.


ข้อมูลเชิงชีวภาพของเห็ด (ทั้งเห็ดที่กินได้ และเห็ดเป็นพิษ) และต้นไม้หลากหลายชนิดที่พบในประเทศไทย

 เชิญชมภาพเห็ดชนิดต่างๆ และวีดีโอ (VDO) เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการเพาะเห็ด การดูแลเห็ด

 เชิญดาวน์โหลด ebook เกี่ยวกับเห็ด การเพาะเห็ด และอื่นๆได้ที่นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

mini_icon_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
LIKE & COMMENT

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black