จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4127 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5002 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4923 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4050 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4069 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4205 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3802 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4370 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4932 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4167 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3573 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 5108
From: admin
Added: 2012-03-27
Video Description: ตอนที่ 92 : ลานตากผลิตผล เพื่อชุมชนสามัคคี
เมื่อมีลานตากข้าว ชาวบ้านก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากที่เคยขายข้าวได้เกวียนละ 8,000 บาท เมื่อตากข้าวให้แห้งดี ข้าว...ก็จะขายได้ราคาเพิ่มขึ้นถึงเกวียนละ 1,000 บาท นอกจากนั้นชาวบ้านยังได้ใช้พื้นที่ตากข้าวพันธุ์ เพื่อเพาะปลูกในปีถัดไป และเมื่อหมดฤดูทำนา ลานกว้างแห่งนี้ก็ทำหน้าที่เสมือนป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมของชุมชน
หนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการชุมชนพอเพียง เพื่อการสร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร และนอกจากนั้นสิ่งสำคัญที่เป็นผลพลอยได้จากลานตากผลผลิตแห่งนี้ คือ ความสามัคคีของชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นสร้างความแน่นแฟ้นให้ชุมชนแห่งนี้ เพื่อก้าวไปสู่เส้นทางสายพอเพียงในอนาคต