จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
อบรมเพาะเห็ดถั่งเช่า เรียนรู้การเพาะเห็ดถั่งเช่า
Select Category:
Rate Sign in to rate
Views: 6000
From: admin
Added: 2012-05-09
Category: อบรมการเพาะเห็ด
Duration: 0:02:32
Video Description: ifarm จัดอบรมเพาะเห็ดถั่งเช่า / เห็ดถั่งเฉ่า และเห็ดหลินจือ ภายในหลักสูตรเดียวกัน ซึ่งเป็น 2 เห็ดที่ถือเป็นเห็ดเป็นยา หรือเห็ดทางการแพทย์ที่สำคัญ ณ. อ. วิหารแดง จ. สระบุรี หลักสูตรเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง ครอบคลุมตั้งแต่การทำหัวเชื้อ เรียนทั้งหมด 2 วันเต็ม

1. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดถั่งเช่า และเห็ดหลินจือ

ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเห็ดถั่งเช่า และเห็ดหลินจือ
ลักษณะเฉพาะของเห็ดถั่งเช่า และเห็ดหลินจือ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดถั่งเช่าและเห็ดหลินจือ
เรียนรู้ขั้นตอนการเพาะเห็ดถั่งเช่า และเห็ดหลินจือแบบครบวงจร

2. ความรู้เกี่ยวกับเพาะเชื้อเห็ดถั่งเช่า

ฝึกปฏิบัติทำอาหารแยกเชื้อเห็ด
ฝึกแยกเนื้อเยื่อเห็ดเพื่อเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์
ฝึกทำอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าและต่อเชื้อเห็ดถั่งเช่า

3. ความรู้เกี่ยวกับเรือนเพาะ การเปิดดอก และการดูแลรักษา

เรียนรู้เรื่องเรือนเพาะ และการดูแลเรือนเพาะเห็ดถั่งเช่า
เรียนรู้วิธ๊การและเทคนิคการเปิดดอกและดูแลรักษาเห็ดถั่งเช่า

4. การทำก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ

เรียนรู้สูตรอาหารสำหรับเห็ดหลินจือ
ฝึกปฏิบัติการทำก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ
เรียนรู้การนึ่งก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ
เรียนรู้การบ่มก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ และโรงบ่มก้อนเห็ดหลินจือ

5. ความรู้เกี่ยวกับโรงเรือน การเปิดดอก และการดูแลรักษา

เรียนรู้เรื่องการออกแบบโรงเรือน และการดูแลเรือนเพาะเห็ดถั่งเช่า
เรียนรู้วิธ๊การและเทคนิคการเปิดดอกและดูแลรักษาเห็ดถั่งเช่า

6. ปัญหาและสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการเพาะเห็ดถั่งเช่า และหลินจือ

7. การใช้เห็ดถั่งเช่าและหลินจือในการป้องกันและบำบัดโรคตามแนวธรรมชาติบำบัด

ติดต่อ 081-555-1297 หรือ

http://www.ifarm.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=794&Itemid=405