จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4127 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5002 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4050 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4068 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4205 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3802 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5108 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4370 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4932 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4167 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3573 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 4922
From: admin
Added: 2012-06-26
Video Description: ตอนที่ 103 : ไม้ดอก ไม้ประดับ กับชุมชนชาวสวน

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืชมากมาย พันธุ์ไม้จำนวนมาก ถูกนำมาเพาะปลูกเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ทำรายได้ให้กับชาวชุมชน สร้างผลผลิตให้กับชมุชนบ้านชาวสวนแห่งนี้ ให้ดำเนินไปตามเส้นทางแห่งความพอเพียง หนึ่งในความมหัศจรรย์ของการสร้างรายได้ที่พอเพียง จากอาชีพที่ยั่งยืน และการรักษาอาชีพที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นไว้ได้ ด้วยความรู้จริงในอาชีพ และความรักที่จะเรียนรู้ เพื่อปูทางสู่ความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นให้เกิดการพึ่งตนเอง และภาคภูมิใจในวิถีอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อันเป็นปราการที่เข้มแข็งที่จะคงความเป็นอยู่แบบวิถีชาวสวนไว้ได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง